top of page
Algemene voorwaarden

Om de behandeling bij Forza haptonomische begeleiding – haptotherapie – massage goed te laten verlopen, gelden onderstaande algemene voorwaarden.

1. ALGEMENE BEPALINGEN
1.1 Forza haptonomische begeleiding – haptotherapie - massage wordt vertegenwoordigd door Hanneke Klein-Buijssen, hierna te noemen de therapeut.

1.2 De therapeut is lid van de NFG beroepsvereniging onder nummer 8675. Zij handelt volgens de richtlijnen van de van de NFG.
1.3 De therapeut is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09173665.
1.4 De therapeut heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

1.5 Als er sprake is van behandeling bij Forza van een kind, wordt in de hieronder beschreven voorwaarden onder cliënt tevens de ouder verstaan die opdracht heeft gegeven voor de behandeling van zijn of haar kind.
1.6
De sessies kunnen, ten behoeve van de therapie, op video worden opgenomen. De opnamen blijven eigendom van de therapeut en kunnen ook worden gebruikt voor nabespreking met ouders/ verzorgers, intervisie/supervisie.

 

2. VERPLICHTINGEN VAN DE CLIËNT

2.1 Het is van belang dat de cliënt alle informatie, zowel schriftelijke als mondelinge, welke de therapeut nodig heeft voor het opstellen van een factuur en het correct uitvoeren van de behandeling, tijdig ter beschikking stelt.

2.2 Als cliënt sta je in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de gegeven informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

 

3. GEHEIMHOUDING

3.1 De therapeut houdt de informatie van haar cliënten geheim tegenover derden, tenzij ze een wettelijke plicht tot bekendmaking heeft of zij schriftelijk toestemming heeft van de cliënt om informatie met andere hulpverleners te delen.

3.2  De therapeut doet gedurende of na afsluiting van de behandeling verslag aan de (huis)arts, behandelend specialist of therapeut.

3.3 Wanneer de therapeut van mening is dat een cliënt die bij haar in behandeling is of de omgeving in een hulpbehoevende situatie verkeerd heeft zij de plicht dit te bespreken met zowel de cliënt als de ouders of verzorgers (indien het een kind betreft) en andere betrokken instanties.

3.4 Ten behoeve dan de therapie wordt informatie vastgelegd in een dossier. In geval van begeleidingsvragen kan worden volstaan met het vastleggen van informatie in sessieverslagen.

3.5 De therapeut gebruikt de informatie die zij van haar cliënten heeft gekregen niet voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt een uitzondering gemaakt in het geval dat de therapeut voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafrechtprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

3.6 Indien derden door de therapeut worden ingeschakeld, gelden de verplichtingen in dit artikel ook voor deze personen.

 

4. BETALINGSVOORWAARDEN

4.1 Voor alle afspraken geldt, dat afspraken die niet 24 uur van tevoren worden afgezegd, in rekening gebracht kunnen worden.

4.2 Facturen worden na behandeling verstuurd. De cliënt is verplicht de betaling van deze facturen binnen de gestelde termijn van 14 dagen te voldoen.

4.3 Bij betalingsachterstand is de therapeut gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan.
4.4 Indien tarieven en/of prijzen een wijziging ondergaan terwijl cliënt nog in behandeling is, is de therapeut gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij therapeut en cliënt hierover andere afspraken hebben gemaakt.

4.5 Bij niet-betaling stuurt de therapeut een betalingsherinnering. Indien de cliënt niet binnen 14 dagen na datum van betalingsherinnering aan zijn verplichtingen voldoet, dan is de therapeut zonder nader ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

4.6 Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijk (incasso) kosten, die de cliënt maakt door niet-nakomen van diens betalingsverplichtingen aan de therapeut, komen ten laste van de cliënt.

 

5. TOEPASSELIJK RECHT

5.1 Op alle overeenkomsten tussen de cliënt en de therapeut is het Nederlands recht van toepassing.

5.2 De therapeut houdt zich aan de bepalingen van de NFG beroepsorganisatie tijdens de uitoefening van haar werk.

5.3 Indien de cliënt een klacht heeft, dan laat hij of zij dit direct weten aan de therapeut en zoeken ze samen naar een oplossing. Als cliënt en therapeut er samen niet uit komen dan is dit natuurlijk erg vervelend. De cliënt heeft het recht een klacht in te dienen bij klachtencommissie van de de NFG beroepsvereniging. De klachtenregeling van de  NFG is te vinden op de site van de NFG: www.de-nfg.nl.

 

April 2019

bottom of page